Kursplan för kalenderåret 2005
LOGISTIK I FÖRSÖRJNINGSKEDJORMTT240
Supply Chain Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XPEL, M4XTL. Valfri för: I3XIE, M3, RH4. Kursansvarig: Professor Sten Wandel, sten.wandel@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter (0,6) och dugga (0,4). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Supply chain management kan definieras som ”systematisk och strategisk koordinering av affärsprocesser och funktioner inom och mellan företag längs med försörjningskedjan i syfte att långsiktigt förbättra såväl det enskilda företagets som hela försörjningskedjans konkurrenskraft”. Följaktligen ger kursen avancerade kunskaper om logistik och stödjande informationssystem från ett försörjningskedjeperspektiv. Studenten skall få kunskap om principer och metoder som kan användas för att skapa effektiva och rationella flöden av varor och information, från råvaruproducent, längs hela försörjningskedjan till den konsumerande kunden. Vidare skall kursen ge studenten färdigheter i att hantera olika metoder och verktyg för att analysera, utforma och utveckla företags försörjningskedjor. Kursen skall förmedla en helhetssyn avseende försörjningskedjors drift, ledning och strategi, samt orientera om några aktuella forskningsområden inom området.

Innehåll
Kursen består av fem delar: Koncept, Processer, Ledning, Strategi och Verktyg. Först diskuteras och definieras begreppet försörjningskedja (eng: supply chain), därefter diskuteras struktur och processfrågor utifrån detta perspektiv, t.ex. rörande outsourcing och relationer längs försörjningskedjan. I processdelen av kursen avhandlas distribution, produktion, inköp, transporter och logistikservice. Olika aspekter på ledning av försörjningskedjor diskuteras under kursens tredje del, bl.a. informationsbehov för effektiva processer i försörjningskedjan samt olika aspekter på globalisering och hur detta påverkar företagens verksamhet. Fjärde delen behandlar strategiska överväganden i samband med integrerad ledning av försörjningskedjor. I mitten av kursen ges en obligatorisk dugga på kurslitteraturen. Under sista halvan av kursen får studenterna öva sig i användningen av metoder och verktyg för att analysera och utforma olika processer i försörjningskedjan, bl.a. genom att lösa dels ett praktikfall, dels skriva och muntligt presentera en större projektrapport över ett logistikproblem i ett verkligt företag. Båda uppgifterna är obligatoriska och görs i grupp.

Litteratur
Schary, P B & Skjøtt-Larsen, T: Managing the Global Supply Chain, 2nd ed. Copenhagen Business School Press, Handelshögskolens förlag 2001.
Wandel, S (ed): Kurskompendium, Supply Chain Management. Institutionen för teknisk ekonomi och logistik 2005.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Logistik i försörjningskedjor.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig betygsatt dugga. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar och ligger mitt i kursen.

Kod: 0205. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgift 1 innebär att i grupp lösa ett skriftligt praktikfall över ett specifikt logistikproblem i ett företag och skriva en kort rapport. Betygssätts godkänt/underkänt. Inlämningsuppgift 2 innebär att i grupp inom ett tilldelat logistikteoretiskt område analysera ett problem i ett verkligt företag samt skriva och muntligt presentera en rapport. Ges ett graderat betyg som sammanvägs med duggan för att ge slutbetyget på hela kursen.