Kursplan för kalenderåret 2005
INDUSTRIELL ANLÄGGNINGSTEKNIKMTT051
Factory Planning and Engineering

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTL. Valfri för: I4XIE, M3. Kursansvarig: Civilingenjör Lennart Perborg, Perborg.Lennart@sydkraft.se, Teknisk logistik. Prestationsbedömning: Slutbetyget består till lika delar av tentamensresultatet och poängen på övningsuppgiften (viktade 50/50). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kunskap om nödvändigheten av och möjligheten att planera och bygga industrilokaler och anläggningar med inbyggd hög flexibilitet och rationella flöden, viss färdighet att lösa anläggningstekniska problem samt utveckla förståelse för de tekniska, ekonomiska, miljömässiga och juridiska frågor som uppstår i samband med nyproduktion och förnyelse av befintliga produktionsanläggningar.

Innehåll
Industriplanläggning. Strategisk planering av lokaler. Lokalisering av industriföretag. Utformning av arbetsplatser och industrianläggningar. Systematisk lokalplanläggning. Layoutprinciper. Industribyggnadsutformning. Byggnadsteknik och materialval för industrilokaler. Planering och genomförande av industriprojekt. Byggprocessens aktörer. Upphandling. Myndigheter och lagstiftning. En obligatorisk tillämpningsövning genomföres som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem. Studiebesök.

Litteratur
Bergenståhl - Perborg: Kompendium i Industriell anläggningsteknik, LTH, Lund 2001.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Industriell anläggningsteknik.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0205. Benämning: Övningsuppgift.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd övningsuppgift. Delmomentet omfattar: En obligatorisk tillämpningsövning genomförs som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem.