Kursplan för kalenderåret 2005
INTERNATIONELL DISTRIBUTIONSTEKNIKMTT045
International Physical Distribution

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTL. Valfri för: I4XIE, IPR3, M3, RH3. Kursansvarig: Univ.lektor Ulf Paulsson, ulf.paulsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Rekommenderade förkunskaper: MTT021/MTT091 Materialhantering och MTT105 Logistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. En sammanvägning sker av tentamensbetyg (0,6) och betyg på projektarbete (0,4). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas. Den skall också ge grundläggande kunskaper om informations- och dokumentationsbehov samt om teknik och system för informationsöverföring. Särskild vikt läggs vid gränsöverskridande transporter och problem i samband därmed. Vidare skall kursen ge färdighet i att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.

Innehåll
Internationella transporter. Transporter och samhällsekonomi. Miljöaspekter. Godstransportmarknader. Transportekonomi. Transportadministration. Landsvägstransporter. Järnvägstransporter. Sjötransporter. Flygtransporter. Samverkan mellan olika transportsystem. Supply chain management. Terminaler. Spedition, dokumentation, försäkrings- och tullfrågor. Transport av farligt gods. Regelverk för datakommunikation – EDIFACT. Datafångst. Transportdatabaser. Elektronisk dataöverföring – EDI. Publika resp. företags- och branschspecifika nät.

Praktikfall: En tillämpningsövning genomförs som grupparbete. Den kan vara inriktad mot ett transportsätt och/eller mot något av de övriga kursmomenten. Studiebesök med tillhörande föreläsningar är obligatoriska, liksom gästföreläsningar och tillämpningsövningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Utformning av distributionssystem samt val och utformning av fordon eller annat transportmedel spelar stor roll för en miljömässigt hållbar utveckling. I kursen behandlas miljöfrågor på såväl komponent- som systemnivå för att ge den studerande såväl kunskaper som färdigheter att göra egna bedömningar och kritiska analyser utifrån en helhetssyn.

Litteratur
Kurspärm och artikelkompendium i Internationell distributionsteknik, 2005, Teknisk logistik, LTH.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Internationell distributionsteknik.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen. Delmomentet omfattar: Cirka tio skriftliga frågor på kurslitteraturen.

Kod: 0205. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projektet genomförs i grupper om 4-6 studenter. Skriftlig rapport på valt delområde inom kursen. Muntlig redovisning av den egna rapporten samt opposition på någon annans rapport och presentation.