Kursplan för kalenderåret 2005
TERMODYNAMIK OCH STRÖMNINGSLÄRAMMV050
Thermodynamics and Fluid Mechanics

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Christoffer Norberg, christoffer.norberg@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: FMA410 Endimensionell analys. Rekommenderade förkunskaper: FMA421 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys alt FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys och FME052 Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen främst avseende problemlösning, två skriftliga prov, individuella hemuppgifter, laboration. Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänd tentamen samt ev. bonuspoäng från godkända skriftliga prov och hemuppgifter, enligt särskild formel. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.vok.lth.se/.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Inom termodynamik (motsvarande 4 poäng) behandlas begreppen temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra) inklusive tillämpningar. Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram, termodynamiska samband, exergi, gasblandningar inklusive fuktig luft innefattas. Tillämpningar är inriktade mot förbränningsmotorer, gasturbiner, ångkraftanläggningar, värmeväxlare, kylmaskiner, värmepumpar samt luftkonditionering. Härvid poängteras särskilt aspekter av irreversibilitet och entropigenerering.

Inom strömningslära (motsvarande 3 poäng) introduceras inledningsvis ett antal grundläggande begrepp, t.ex. fluid, inkompressibel strömning och viskositet. Därefter genomgås och tillämpas olika metoder för problemlösning (integral-, differential- och dimensionsanalys). Bland dessa ges Bernoullis ekvation, impulssatsen samt Reynolds likformighetslag ett förhållandevis stort utrymme. De fullständiga rörelseekvationerna vid inkompressibel strömning av en Newtonsk fluid presenteras. De begränsade möjligheterna till exakta lösningar diskuteras. Vidare behandlas laminär och turbulent rörströmning, gränsskikt, strömningsmotstånd inklusive avlösning samt isentrop, kompressibel strömning i munstycken.

Litteratur
Cengel, Y A; Boles, M A: Thermodynamics - An Engineering Approach, 4:e uppl. McGraw-Hill 2002 samt Young, D F; Munson, B R; Okiishi, T H: A Brief Introduction to Fluid Mechanics, 3:e uppl. John Wiley & Sons, Inc. 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Termodynamik och strömningslära.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov om ca 1 timme, främst avseende teori; individuella hemuppgifter (problemlösning).

Kod: 0205. Benämning: Termodynamik.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov om ca 1 timme, främst avseende teori; individuella hemuppgifter (problemlösning). Delmomentet omfattar: Skriftligt prov: grundläggande begrepp; egenskaper hos enhetliga ämnen; energiutbyte via värme, arbete och massa; första huvudsatsen; andra huvudsatsen; entropi; irreversibilitet och entropigenerering; exergi; termodynamiska relationer; ideala gasblandningar. Hemuppgifter: tillämpningar av första och andra huvudsatsen; gasprocesser.

Kod: 0305. Benämning: Strömningslära.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt teoriprov om ca 1 timme; individuella hemuppgifter (problemlösning). Delmomentet omfattar: Teoriprov: Grundläggande begrepp; fluiders statik; Bernoullis ekvation; kinematik; kontrollvolymanalys; differentialanalys; dimensionsanalys; likformighet; viskös strömning i rör; omströmmade kroppar; endimensionell, isentrop kompressibel strömning. Hemuppgifter: teknisk termodynamik, t.ex. ångcykler och luftkonditionering; tillämpningar inom grundläggande strömningslära, t. ex. beräkning av infästningskrafter samt flöde och tryckfall i enkla rörsystem.