Kursplan för kalenderåret 2005
TERMODYNAMIK MED STRÖMNINGSLÄRA MMV016
Thermodynamics and Fluid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Energivetenskaper. Rekommenderade förkunskaper: FAF121 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor. Prestationsbedömning: Tentamina är skriftliga och omfattar såväl problemlösning som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter. Övrigt: Räknestugor 12 tim. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Inom kursavsnittet termodynamik behandlas grundläggande begrepp såsom temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra). Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram, termodynamiska samband, gasblandningar inklusive fuktig luft innefattas.

Inom kursavsnittet strömningslära introduceras och tillämpas kontinuitetsekvationen, Navier-Stokes ekvationer samt impulssatsen. Likformighetslagar, omströmmade kroppar samt laminär och turbulent rörströmning behandlas.

Litteratur
Cengel, Y.A.; Boles, M.A.: Thermodynamics – An Engineering Approach. 4:e upplagan, McGraw-Hill, 2002.Eriksson, D., Norberg, C.: Kompendium i grundläggande strömningslära. Värme- och kraftteknik, LTH, 2004.