Kursplan för kalenderåret 2005
CAD – DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONMMT656
CAD – Computer aided design and construction

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter. Betygsatt skriftlig tentamen. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna och tentamen (dock högst 5). Alla delinlämningar skall vara godkända för erhållande av slutbetyg.

Mål
Kursen skall ge studenten kunskap och färdighet i att använda datorn för att rita, konstruera och bereda projekt, såväl i sin helhet som i detaljer. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper för tolkning av och kunskap om hur ritningar göres. Kunskapen att rita med CAD behövs även för att utföra ritningar och 3D modeller tillhörande konstruktionsuppgifter i närliggande kurser.

Innehåll
Utrustning för CAD, grundläggande CAD-teknik, ritteknik, yt- och solidmodellering, modellorienterad projektering, överföringsformat, kopplingen CAD-internet.

Litteratur
Hansson, P: AutoCAD 2005 2D. Studentlitteratur 2004. ISBN:
Hansson, P: AutoCAD 2005 3D. Studentlitteratur 2004. ISBN:
Hamrin G: Byggnadsritning – ritsätt och ritregler. AMG Hamrin 1996. ISBN:
Utdelat material.