Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKT – MEKANISK TEKNOLOGIMMT091
Project – Production and Materials Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Carin Andersson, Industriell Produktion. Rekommenderade förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder, FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Övrigt: Teknologen anmodas att själv komma med förslag till projektuppgift. Arbetet kan bedrivas när som helst under läsåret. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper inom ett valt specialområde.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie, inom ett område teknologen valt att fördjupa sig inom. Kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.