Kursplan för kalenderåret 2005
TILLVERKNINGSSYSTEMMMT045
Flexible Manufacturing Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3XPP, M3XPL, M3XPS, M3XPT. Valfri för: I3XTV, M3. Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, Industriell Produktion. Rekommenderade förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Att ge kunskaper om hur moderna produktionssystem är uppbyggda samt ge kännedom om flexibla system, som gör automatisering av små serier lönsam. Systemens processtekniska förutsättningar skall belysas.

Innehåll
Flödeslinjer, flödesgrupper, monteringssystem, gruppteknologi, FMS-anläggningar, simulering, flexibla verktygssystem, bearbetningsekonomi och produktionssäkerhet. I kursen behandlas även väsentliga faktorer som produktionsteknik, produktutveckling, tillverkningskonstruktion och immaterialrättsliga aspekter på produktionsutveckling.

Litteratur
Kompendium Tillverkningssystem. Sammanställt vid avdelningen för Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner.