Kursplan för kalenderåret 2005
DATORBASERAD KONSTRUKTIONSANALYS 1MMK140
Computer Based Engineering, Design Analysis 1

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XMK, M4XPU. Valfri för: I4XTV, M3. Kursansvarig: Univ.lektor Åke Burman, ake.bruman@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: FHL064 Finita elementmetoden. Rekommenderade förkunskaper: MMK010 Ritteknik./Datorstödd ritning. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkänd inlämningsuppgift. Inlämningsuppgift får kompletteras om den är underkänd, varvid endast minimipoäng erhålls. Gästföreläsningen är obligatorisk. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikt i hur avancerade datorhjälpmedel genom en långt driven integration kan utnyttjas för att minska ledtiderna och samtidigt öka effektiviteten och kvaliteten i utvecklings- och konstruktionsprojekt. I denna kurs introduceras sådana hjälpmedel för aktiviteterna: modellering, analys och optimering.

Färdighetsmål
Kursdeltagaren kan efter genomgången kurs modellera och analysera enklare, fysikaliska fenomen härrörande från ett konstruktionsprojekt.

Innehåll
Med konstruktionsanalys avses här primärt utnyttjande av datorbaserade beräkningsmetoder/-tekniker för kvantitativ problemlösning i konstruktionsprocessen. Primärt behandlas finita elementmetoden, FEM, och metoder och tekniker för analys av mekaniska system. Aktuella programvaror är ANSYS, ADAMS CFDesign och Pro/ENGINEER. Ett viktigt moment i analysverksamheten utgörs av modellering och interaktion mellan programvaror för olika analystyper (struktur, MBS och strömning), varvid målet är en överföring av den framtagna tekniska lösningen i en för följande verksamheter användbar form. Föreläsningarna i kursen behandlar teori för modelleringsstrategier och analystyper. Varje kursdeltagare skall lösa en inlämningsuppgift riktad mot modellering och analys.

Litteratur
Föreläsningsmaterial 2005, avdelningen för maskinkonstruktion, LTH och material från gästföreläsningarna.