Kursplan för kalenderåret 2005
FORM OCH FÄRGMMK080
Form and Colour

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ.adj. Per Kristav, per.kristvav@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända liksom projektuppgift. Övrigt: I kursen ges även gästföreläsning av yrkesverksam industridesigner. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Att ge en översiktlig förtrogenhet om och med de manuella verktyg för produktmodellering som industridesignern utnyttjar i sitt dagliga produktutformningsarbete.

Färdighetsmål
Att i den framtida yrkesrollen som konstruktör/produktutvecklare fungera som beställare och utvärderare av formgivningsinsatser från specialister inom området. Avsikten är att studenten själv skall kunna delta och bidra i designprocessen. Förvärvade kunskaper och insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Innehåll
Grundläggande gestaltningsteorier, illustrationstekniker, övningar och modellering i plast.

Litteratur
Referenslitteratur:
Rodwell, Jenny, Lär Dig Teckna, Strömbergs Bokförlag, 1994
Smith, Ray, Perspektivgrunderna, Richters, 1999.