Kursplan för kalenderåret 2005
HYDRAULIK OCH PNEUMATIKMMK050
Hydraulics and Pneumatics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ.adj. Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs förutom genomförda laborationer, godkänd skriftlig tentamen. För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoäng uppnås för båda delarna för godkänd tentamen. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen syftar primärt till att ge deltagarna insikt i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system.

Färdighetsmål
Kunna välja och dimensionera lämpliga hydraulik- och pneumatikkomponenter för olika applikationer. Kunna räkna på enkla hydraulik- och pneumatiksystem. Förvärvade kunskaper och insikter skall utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Innehåll
För uppbyggnad och dimensionering av dessa system genomgås de grundläggande fenomen och principer som de i systemen ingående komponenterna baseras på. Konkret innebär detta att såväl grundläggande teori som de tekniska lösningsprinciper som dessa komponenter (pumpar, ventiler etc.) baseras på genomgås. Genomgång av existerande komponenter.
I kursen ingår också två obligatoriska laborationer – en i hydraulik och en i pneumatik.

Litteratur
Kompendier, institutionen för konstruktion och produktion/avd för hydraulik och pneumatik, LiTH.