Kursplan för kalenderåret 2005
MULTIMEDIAPROGRAMMERINGMMH607
Multimedia Programming

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM3. Kursansvarig: Mats Rüder, matsr@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: MMH611 Komposition och MMH630 Människa-media-interaktion. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs betyg 3 på samtliga inlämningsuppgifter, för betygen 4 och 5 krävs motsvarande betyg på skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge studenterna förmåga att arbeta med ett multimedia-API på en sådan nivå att de i kombination med den kunskap som de inhämtat i tidigare kurser nu kan producera fullständiga multimediaproduktioner.

Innehåll
Under kursen skall studenterna med hjälp av ett multimedia-API, i detta fall Macromedias Director, tillverka en produktion som innehåller alla de bärande element som tillsammans utgör en multimediaapplikation. Denna applikation skall följa de designprinciper som studenterna förvärvat tidigare i sin utbildning inom bl.a. grafiskdesign, programmering och interaktionsdesign.

Litteratur
Roberts, J. & Gross, P: Director 8 Demystified. Peachpit Press Publications USA 200007. ISBN: 0201709201.