Kursplan för kalenderåret 2005
MASKINELEMENTMME090
Machine Elements

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar, professor Bo Jacobson, Maskinelement. Rekommenderade förkunskaper: FME052 Mekanik och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Tre obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. Slutbetyget är ett till de båda tentaminas poängantal viktat medelvärde. Poängsatta delmoment: 2.

Mål
Kursen ger insikt i hur bromsar, kopplingar, kuggväxlar och remväxlar analyseras, hur rullningslager och glidlager dimensioneras samt i samverkande ytors tribologi.

Innehåll
Transmissioner
Band-, skiv- och trumbromsar. Skruvförband, Lamell-, fläns- och kardankopplingar. Analys av kuggväxlar, skruvväxlar, remväxlar och planetväxlar.

Tribologi
Kul- och rullagerteori. Rullningslagerberäkningar och dimensionering. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager. Hydrostatiska lager. Smörjmedel. Blandfilmssmörjning och gränsskiktssmörjning.

Litteratur
Vedmar L: Transmissioner. KFS 2005.
Jacobson B, Vedmar L: Tribologi. KFS 2005.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Transmissioner.
Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen krävs att de två första obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifterna är godkända. Dessa kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för de specifika uppgifterna. Den skriftliga tentamen betygssätts i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. För betyget 3.0, 4.0, 5.0 resp. 6.0 krävs 40, 60, 80 resp. 100 % rätt på tentamen. Delmomentet omfattar: Transmissioner.

Kod: 0204. Benämning: Tribologi.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen krävs att den tredje obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Den skriftliga tentamen betygssätt i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. För betyget 3.0, 4.0, 5.0 resp. 6.0 krävs 40, 60, 80 resp. 100 % rätt på tentamen. Delmomentet omfattar: Tribologi.