Kursplan för kalenderåret 2005
STYRNING AV PRODUKTUTVECKLING OCH PRODUKTIONMIO330
Management of Product Development and Production

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XPEL. Valfri för: I3XIE, INEK4. Kursansvarig: Adj.lektor Bertil I Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation samt MIO030 Material och produktionsstyrning. Rekommenderade förkunskaper: MIO051 Produktionsledning, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning, MIO040 Industriell ekonomi FK och MIO140 Finansiell ekonomi. Prestationsbedömning: Varje projekt bedöms enskilt. Slutbetyg utgör en vägning av projekten. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursens mål är att öka teknologernas förmåga att strukturera och leda ingenjörsorienterade projekt och skall ge deltagarna
1. kunskaper i projektledning med dess olika aspekter. Det inkluderar problemanalys, målformulering, planering, styrning och ledning av projekt,
2. en teoretisk introduktion till produktutveckling,
3. förmåga att genomföra projekt genom tillämpningsprojekt i produktutveckling och material- och produktionsstyrning.

Innehåll
Projektledning utgör ett övergripande tema. Projektledning behandlar olika typer av projekt, projektorganisation, teamarbete, projektledarens roll och projektet som en del i företagets affärsutveckling. I kursen skall två mindre projekt genomföras, varav ett i produktutveckling och ett i produktionsstyrning. Produktutveckling och hjälpmedel vid produktkonstruktion läses som teori och tillämpas genom projektet i produktutveckling. Produktutvecklingens roll i företaget behandlas integrerat i projektet och som delmoment i projektledningsavsnittet. I det andra projektet, produktionsstyrning, tillämpas det teoretiska stoffet från tidigare kurser. Val av MPS-system är beroende på den aktuella produktionsmiljön och de krav eller kriterier som prioriteras. Inom ramen för projektet skall teknologen konfronteras med dessa problemställningar i verklighetsnära situationer, analysera lämpliga metoder relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Produktionsstyrningens roll i företaget behandlas integrerat med delmomentet projektledning.

Litteratur
Produktutveckling: Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D: Product Design and Development. McGraw-Hill International edition 2003.
Projektledning: Cleland, D, Ireland, L: Project Management, strategic design and implementation. McGraw-Hill 2002.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Projektledning.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Inom varje moment skall ett projekt genomföras gruppvis, och vars resultat skall presenteras i en avslutande projektrapport. Projektspecifikation skall skapas för varje projekt. Rapporterna bedöms och resultatet vägs samman till ett slutbetyg för kursen. Delmomentet omfattar: Genomförande av projekten, rapportskrivning och muntlig presentation. Övrigt: Obligatorisk närvaro vid vissa övningar och seminarier.

Kod: 0204. Benämning: Produktionsutveckling.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Inom varje moment skall ett projekt genomföras gruppvis, och vars resultat skall presenteras i en avslutande projektrapport. Projektspecifikation skall skapas för varje projekt. Rapporterna bedöms och resultatet vägs samman till ett slutbetyg för kursen. Delmomentet omfattar: Genomförande av projekten, rapportskrivning och muntlig presentation. Övrigt: Obligatorisk närvaro vid vissa övningar och seminarier.