Kursplan för kalenderåret 2005
LEDNING AV PRODUKTION OCH TEKNIKUTVECKLINGMIO130
Production Management and Development

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XPEL. Valfri för: C4, I3XIE, I4XMF, M3, INEK4. Kursansvarig: Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi allmän kurs eller minst 3 poäng i Industriell ekonomi, MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO022 Företagsorganisation. Rekommenderade förkunskaper: MAM026 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska praktikfall. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. För att få tentera krävs godkända praktikfall. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO051. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet ”produktionsstrategi” har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett ”perspektiv utifrån”, d.v.s. hur produktionen stöder företagets strategi och i ett ”perspektiv inifrån”, d.v.s. utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Produktionsdelen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, köpa-tillverka problematiken och ”mager produktion”. I praktikfallen läggs speciell vikt på kopplingen mellan marknadsstrategi och produktionsstrategi.

Litteratur
Hill, T: Manufacturing Strategy, text and cases. Palgrave 2000. Kompendium (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.).