Kursplan för kalenderåret 2005
RISKEKONOMIMIO120
Economic Models for Risk Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Paul Björnsson, paul.bjornsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, FMS065 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, MIO012 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och två laborationer. Slutbetyg erhålls efter godkännande av samtliga kursdelar. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge kunskaper i ekonomisk teori och dess tillämpningar samt att skapa förutsättningar för kunna hantera ekonomiska modeller i samband risk och osäkerhet. Tillämpningsområden är i första hand investeringskalkylering, livscykelkostnadsanalys (LCC) och problem förknippade med val under risk och osäkerhet, exempelvis försäkringar.

Innehåll
Hantering av risker i tekniska och ekonomiska system både ur företags- och samhällsperspektiv. Riskreduktion, riskhantering i ekonomiska underlag, effektiv riskhantering, diversifiering/hedging/försäkring. Riskaversion och principal/agent problematik. Ekonomisk värdering av risk i investeringskalkyl och samhällsekonomisk analys.

Litteratur
Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning. Liber 1999.
Doherty, N.: Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk. McGraw-Hill Professional Publishing, 2000.
Mattsson, B.: Riskhantering vid skydd mot olyckor – problemlösning och beslutsfattande. Räddningsverket, Karlstad, 2000.
Gustafsson, S (red): Säkra företagets flöden. Tryckindustri AB, Solna, 1999 (ev. ändring).
Kompendium och artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Riskekonomi.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0205. Benämning: Laborationer.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer som behandlar t ex försäkringsproblematik.

Kod: 0305. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: En större inlämningsuppgift som görs i grupp (3-4 studenter) och sträcker sig över stora delar av kursen. En skriftlig PM skall redovisas och lösningar utföras i t ex MS excel.