Kursplan för kalenderåret 2005
EKONOMI OCH HANDELMIO071
Economics and Trade

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3. Valfri för: M3. Kursansvarig: Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 eller minst 3 poäng Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen på den i kursen ingående litteraturen och det vid undervisningstillfällena meddelade stoffet. Obligatoriskt moment: inlämningsuppgift. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO350 Ekonomi och handel för TM eller MIO201 Företagsadministration och företagsplanering. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursen skall ge deltagarna insikt om svenskt näringsliv och dess relation till förhållandena på den internationella arenan. Ett företagsspel skall ge deltagarna värdefull insikt i den problematik som företagsledare ställs inför och därigenom också aktivera och integrera stoff från tidigare studier.

Innehåll
Kursen omfattar två moment. 1) Svensk ekonomi, en orientering om uppbyggnaden av svenskt näringsliv sett ur olika perspektiv. Global ekonomi, den svenska ekonomin sätts in i världsekonomin. En övergripande analys av svenskt näringsliv i ett internationellt perspektiv. Sveriges exportberoende exponeras. 2) Konsumentmarknadsföring, industriell marknadsföring samt relationsmarknadsföring.

Litteratur
Burgerman, R.A, Maidique, M.A. & Wheelwright, S.C: Strategic Mangement of Technology and Innovation. McGraw Hill 1996.
Persson, I & Asplund, C-J: Introduktion till marknadsföring. Avd. för produktionsekonomi, LTH 1998.
Dicken, P: Global Shift.
Kompendier.