Kursplan för kalenderåret 2005
ELEKTROTEKNIKENS GRUNDERMIE012
Electrical Engineering, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3, MD3. Kursansvarig: Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys 1, FAF260 Fysik samt EDA501 Programmering. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Mål
Civilingenjörer inom maskinteknik behöver kunna mer elektroteknik idag än någonsin tidigare. Nästan alla produkter, processer och system involverar t.ex. elektrisk mätning, signalbehandling – analog och digital, elektrisk och elektromekanisk energiomvandling – kraftelektronik och elmotorer. För att kunna konstruera och använda sådan teknik krävs givetvis kunskaper i elektroteknik. Syftet med denna kurs är att ge en bred kunskap om alltifrån ohms lag till datorbaserad styrning av servomotorer.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall eleven

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall eleven

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall eleven

Innehåll
Likström: Ström, spänning, resistans. Ohms och Kirchhoffs lagar. Elektrisk energi, effekt och verkningsgrad. Praktiska kretsberäkningar.
Växelström: Mätmetoder, tidsplan och frekvensplan, jw-metoden. Trefas. Aktiv, reaktiv, skenbar effekt och effektfaktor.
Elektronik: Diod, likriktare, transistorn som switch, OP-förstärkare, Bodediagram.
Digitalteknik: Binära talsystemet, Boolesk algebra, tillståndsbegreppet, programmerbara kretsar. Mikrodatorn. Styrning med PLC.
Elektriska maskiner och kraftelektronik: Industriella drivsystem: Elektromagnetisk kraftverkan, grundläggande om elektriska maskiner, kraftelektroniska komponenter och kopplingar, reglering.
Mätteknik: Sensorer. Mätning av elektriska och icke-elektriska storheter

Litteratur
Kompendium i Elektroteknik (IEA/LTH, 2004).