Kursplan för kalenderåret 2005
PROCESSRISKANALYSKTE131
Loss Prevention

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K3, K4XP. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs godkända beräkningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/.

Mål
Kursen skall ge arbetsmetoder och modeller för riskhantering inom processindustrin.

Innehåll
Kursen belyser moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri. Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska datorbaserade beräkningsuppgifter.

Litteratur
Karlsson, H.T.: Processriskanalys, LTH, 1993. Karlsson, H.T.: Uppgifter i processriskanalys, 1997.

Poängsatta delmoment

Kod: 0197. Benämning: Teori.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0297. Benämning: Beräkningsuppgift.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande samt godkända beräkningsuppgifter och projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Fyra beräkningsuppgifter och en projektuppgift.