Kursplan för kalenderåret 2005
POLYMERKEMIKTE080
Polymer Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4XM. Kursansvarig: Univ.lektor Patric Jannasch, patric.jannasch@polymer.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KTE031 Process- och Polymerteknologi, eller KOO052 Material- och polymerteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till maximalt 20. Hemsida: http://www.polymer.lth.se.

Mål
Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerkemisk litteratur och för att kunna delta i kemiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Innehåll
Kursen omfattar polymerisationsprocesser, polymerisationsmekanismer, kinetik och teknisk utformning, polymerlösningars fysikaliska kemi, karaktärisering av polymerer, nedbrytning och stabilisering.

Litteratur
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd edition, ISBN 0-75140134 X.
Chapman & Hall, 1993. Laborationskompendium.
Problemsamling och annat material som tillhandahålles vid avdelningen.