Kursplan för kalenderåret 2005
FUNKTIONELLA MATERIALKOO095
Functional Materials

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Prof Reine Wallenberg reine.wallenberg@materialkemi.lth.se, Materialkemi. Förkunskapskrav: TEK285 Från allmän kemi till livets molekyler. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande oorganisk kemi och polymerkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se.

Mål
Den framtida teknologiska utvecklingen inom så vitt skilda områden som nanoteknologi, polymerteknologi, bioteknologi, biomedicin, energiteknologi och mikroelektronik beror till stor del på vår förmåga att syntetisera och funktionalisera oorganiska och polymera material.

Kunskapsmål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om moderna material och deras tillämpningar ur ett atomärt och molekylärt perspektiv. Materials egenskaper (optiska, mekaniska, elektriska). Kompositer, Framställningsmetoder och återvinning. Kombinationer av olika material i dagens högteknologiska produkter. Hur man förändrar ytegenskaper map polaritet, hydrofobicitet hos material.

Färdighetsmål
Studenten skall kunna föreslå material och designa objekt med vissa önskade egenskaper. Föreslå kombinationer av olika material som fungerar tillsammans.

Attitydmål
Ha en gedigen kunskapsbas som tillåter innovativa lösningar för nanoteknologiska problem

Innehåll
Kursen avser att ge baskunskaper om egenskaper hos olika material, med speciell vikt lagd vid koppling till atomstruktur, molekylstruktur, syntes och funktion. Materialen är av vitt skilda slag, såsom metaller, keramer och polymerer.

För oorganiska material går vi igenom processer som förändrar egenskaperna hos keramer, oorganiska bindemedel, metaller och legeringar genom att påverka atomstrukturen. Material med hög beständighet för höga temperaturer, korrosiva miljöer, mekanisk påverkan m.m. behandlas.

När det gäller polymerer går vi igenom polymerisationsprocesser, egenskaper i fast fas, smälta och lösning, samt olika metoder att forma polymera material. Vi belyser också olika applikationer för funktionella polymerer.

Litteratur
Askeland, D.R.: The Science and Engineering of Materials, 3rd SI Edition, Nelson Thornes, 1998. Utdelat material.
Fried, J.R.: Polymer Science and Technology, Prentice Hall Ptr., 1995.