Kursplan för kalenderåret 2005
INLEDANDE KEMIKOO080
Introductory Chemistry

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Universitetslektor Jan-Olle Malm, Jan-Olle.Malm@materialkemi.lth.se, universitetslektor Lars Stenberg lars.stenberg@materialkemi.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd laborationskurs (inklusive säkerhetsgenomgång). Frågor hämtade från kursens obligatoriska moment utgör del av tentamen (vid ordinarie tentamenstillfälle). Tentamensresultatet ger slutbetyg. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/inlkemi.

Mål
Kursen illustrerar kemins möjligheter att förklara molekylära fenomen inom industrin och i miljön. Kursen skall väcka intresse för kemi, samt lägga en teoretisk och färdighetsmässig grund för fördjupade kemiska studier inom utbildningsprogrammet. Kursen utgör basen för de kommande kurserna Organisk kemi, Termodynamik och ytkemi, Molekylär cellbiologi och Vatten- och atmosfärskemi.

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Laborationerna belyser utvalda moment i kursen och är obligatoriska.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig inriktning.

Litteratur
Chang, R., General Chemistry (the essential concepts), 3rd edition, McGraw-Hill, 2003 ISBN 0-07-115115-X samt utdelat material.