Kursplan för kalenderåret 2005
ALLMÄN KEMI KOO070
General Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@materialkemi.lth.se och univ lektor Lars Stenberg, Lars.Stenberg@materialkemi.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/for_students/courses/general_chemistry_bi1.html.

Mål
Kursen presenterar kemins grundläggande lagar och begrepp.

Innehåll
Grundämnen, oorganisk namnsättning. Mätningar och enheter. Reaktionstyper. Stökiometri. Gaser. Termokemi. Ångtryck, fasdiagram. Organisk kemi. Löslighet av gaser i vatten, koncentrationsenheter. Initial reaktionshastighet och aktiveringsenergi. Kemisk jämvikt. Syror och baser. Löslighetsprodukt. Spontana reaktioner (koppling termodynamik-jämvikt). Elektrokemi (koppling emk-termodynamik-jämvikt).

Litteratur
Jones, L. & Atkins, P.: Chemistry: Molecules, Matter and Change. 4th edition, Freeman, 1999. Utdelat material.