Kursplan för kalenderåret 2005
MOLEKYLÄR CELLBIOLOGIKMB050
Molecular Cell Biology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Professor Peter Rådström, högskolelektor Estera S Dey, professor Olov Sterner, Teknisk mikrobiologi. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs, skriftlig och muntlig tentamen.

Mål
Kursens mål är att ge basala kunskaper i cellbiologi med tonvikt på cellmetabolism, miljömikrobiologi och kemiska ämnens toxicitet.

Innehåll
Kursen syftar till att ge de enskilda studenterna en teoretisk och praktisk kunskap i kemiska ämnens reaktivitet och toxicitet samt cellens uppbyggnad och funktion med tonvikt på mikroorganismer. Ämnet belyser enzymatisk katalys, cellens arvsmassa, cellulära transportmekanismer för bl.a. hälsofarliga ämnen, samt tekniker för att påvisa, kvantifiera, identifiera och odla olika typer av mikroorganismer. Dessutom behandlas cellers energiomsättning för att ge en djupare förståelse för de biogeokemiska kretsloppen. I samband med metabolismen belyses energiproduktion genom respiration samt fotosyntesen.

Laborationskursen belyser teoretiska avsnitt ur kursen som t.ex. kemiska strukturelement som är associerat med toxicitet, upprening och karakterisering av enzymer, samt hur mikroorganismer kan anpassa sig till nya miljöer via genetiskt utbyte. Mikroorganismers mångfald, funktion m.m. illustreras via moment där morfologi, fysiologi, tillväxt och antalsbestämningar studeras. Det genetiska materialets uttryck och reglering belyses med bakteriers fysiologiska anpassning och tillväxt under olika odlingsbetingelser. Celltoxiska och antimikrobiella ämnens inverkan studeras på såväl högre celler såsom bakterier. I kursen ingår ett valfritt moment i form av en litteraturuppgift vilken redovisas muntligt.

Litteratur
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, Sixth Edition, McGraw-Hill, ISBN 0071112170.
Sterner, O. Förgiftningar och miljöhot, Studentlitteratur, ISBN 91-44-02242-5. Kompendium i biokemi. Laborationskompendium.