Kursplan för kalenderåret 2005
BIOGEOKEMISKA PROCESSER OCH MODELLERINGKET060
Biogeochemical Processes and Modelling

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Forskarassistent Mats Svensson, mats.svensson@chemeng.lth.se och professor Harald Sverdrup, harald.sverdrup@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Rekommenderade förkunskaper: KTE180 Biogeokemiska Processer. Prestationsbedömning: Rapporter samt muntlig redovisning. För högre betyg än 3 krävs muntlig tentamen. Aktivt deltagande vid redovisning krävs. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 16 anmälda deltagare. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www2.chemeng.lth.se/.

Mål
Att ge en förståelse för biogeokemiska processer och hur människan påverkar dessa. Studenten skall utveckla sin förmåga att självständigt bygga och kritiskt värdera matematiska modeller för naturliga system såsom sjöar och mark. Förståelse av hur kunskap från civilingenjörsutbildningen tillsammans med systemtänkande kan användas för att analysera naturliga system. Studenten skall även ges träning i muntlig och skriftlig framställning.

Innehåll
Atmosfären: Struktur, biogeokemiska reaktioner, modeller, deposition.

Vittring, markkemi och jordartsbildning.

Fotosyntes, respiration, netto primärproduktion, nedbrytning av organiskt material, allokering, näringscirkulation, sedimentation, redoxreaktioner i naturliga system, hydrologi.

Biogeokemiska cykler, speciellt C, N, P.

Klimat.

Kärnan i kursen utgörs av fem simuleringsuppgifter. Som stöd till dessa lärs även ut systems thinking, användande av causal loop diagram samt användande av simuleringsmiljön STELLA. Simuleringsuppgifterna kan t.ex. behandla övergödning, markförsurning-återhämtning, klimatmodellering, rening av förorenad mark, ozoneffekter på grödor, nedbrytning av organiskt material, uthålligt skogsbruk, lufttransport av föroreningar.

Litteratur
Kompendier i PDF format.
I.D. White, D.N. Mottershead and S.J. Harrison. Environmental Systems, an introductory text. 2nd edition. Chapman & Hall.
Kurslitteraturen kan komma att ändras.
Referenslitteratur, uppgiftsanknytna kompendier tillgängliga i PDF-format.