Kursplan för kalenderåret 2005
ENERGITEKNIKKET030
Heat Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Univ.adj. Britta Kjellin-Bolmstedt, Inst för kemiteknik. Rekommenderade förkunskaper: KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser samt KAT031 Kemisk apparatteknik, separationsprocesser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket030/..

Mål
Kunskaper om värmetransport med tekniska tillämpningar, termiska separationsmetoder samt teknisk termodynamik med tillämpningar på viktiga kyl- och värmeprocesser.

Innehåll
Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Instationär värmetransport. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energibesparingsmöjligheter vid en del separationsprocesser, främst indunstning och destillation.

Litteratur
McCabe, Smith and Harriot: Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-118173-3. Eastop & McConkey: Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, Longman 1993, ISBN 0-582-09193-4. Mörtstedt: Data och Diagram, Liber 1999, ISBN 91-47-00805-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Projektuppgifter.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkända projektuppgifter. Delmomentet omfattar: I kursen ingår tre projektuppgifter innehållande flera olika delprocesser.

Kod: 0305. Benämning: Energiteknik.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Instationär värmetransport. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energibesparingsmöjligheter vid en del separationsprocesser, främst indunstning och destillation.