Kursplan för kalenderåret 2005
PARTIKELTEKNOLOGIKAT080
Particle Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B4XLä, K4XL, K4XM, K4XP. Kursansvarig: Professor Anders Axelsson, Anders.Axelsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser. Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras närvaro vid föreläsningar och seminarier, deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter samt godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kat080/.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om partiklar och partikelsamlingar i strömningsfält partikel-partikelinteraktioner i samband med olika partikelenhetsoperationer. Speciellt belyses partikelapplikationer inom läkemedelsindustrin.

Innehåll
Karakterisering av enskilda partiklar. Specifik yta och porositet. Permeatri. Karakterisering av partikelsamlingar. Mätutrustning. Provtagning. Lagring. Blandning. Segregering. Tranport. Krossning/Malning. Siktning. Mekanismer vid agglomerering av partiklar. Granulering. Kompaktering. Tablettering. Fluidisering. Dragering av partiklar.

Litteratur
Coulson-Richardson: Chemical Engineering, Volume Two, Particle Technology and Separation Processes, 4th edition. Coulson-Richardson, Butterworth-Heinemann, 1996. Aulton: Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, 2nd edition, Churchill-Livingstone, 2002. Material som tillhandahålles av Kemisk apparatteknik.