Kursplan för kalenderåret 2005
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNIDE081
Research Methods in Industrial Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Docent Lena Sperling, Industridesign. Prestationsbedömning: Följande aktiviteter ingår i examinationen: Seminariepresentation av ett grupparbete om en doktorsavhandling med anknytning till industridesign; Seminariepresentation av en vetenskaplig artikel i industridesign; Inlämning och muntlig presentation av rapport samt diskussion vid ett slutseminarium. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till vetenskapsteoretiska grundbegrepp och forskningsprocessen samt presentera metoder och modeller för genomförande av forskningsprojekt av såväl praktisk som teoretisk karaktär, av relevans för industridesign. Den skall vidare förmedla ett kritiskt förhållningssätt till forskningsinformation. Kursen skall ge en vision om vad en forskningskarriär inom ämnet industridesign kan innebära efter avslutad grundutbildning. Den skall dessutom utgöra ett stöd både för det kommande examensarbetet och för industridesignerns yrkesverksamhet.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsområde inom designvetenskaperna och sätts in i sitt epistemologiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens olika steg gås igenom, från problem och formulering av hypotes, via planering och genomförande av en undersökning till sammanställning och tolkning av resultat. Introduktion ges till sökning i vetenskapliga databaser, vetenskapligt författarskap och populärvetenskaplig rapportering.

Kvalitativa undersökningsmetoder ägnas särskild uppmärksamhet i kursen, bland annat omfattande fältstudier med brukare och experiment i användbarhetslaboratoriet.

Forskningsmetoder inom industridesignämnets tre huvudområden Management, Metaegenskaper och Metodik undersöks och diskuteras med utgångspunkt från en doktorsavhandling inom respektive område. Forskning inom eller med nära anknytning till industridesign studeras med utgångspunkt från artiklar i vetenskapliga tidskrifter inom design. En kort rapport på engelska, inklusive abstract, författas utifrån ett aktuellt projektarbete.

Litteratur
Akner-Koler C, 2003. Evolution of a modernistic theory of form in a spatial context. Licentiatuppsats. Konstfack, Stockholm och Institutionen för Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Eriksson L T, Wiedersheim-Paul F, 1997. Att utreda, forska och rapportera (To investigate, research and report). Liber Ekonomi, Malmö.
Holme I M, Solvang B K, 1997. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (Research methodology. About qualitative and quantitative methods). Studentlitteratur, Lund.
Ilstedt-Hjelm S, 2004. Making sense – design for well-being. Doktorsavhandling. NADA, Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Lawson B, 1997. How designers think. The design process demystified. Architectural Press, Oxford.
Svengren L, 1995. Industriell design som strategisk resurs. En studie av designprocessens metoder och synsätt som del i företags strategiska utveckling. (Industrial design as a strategic resource. A study of methods and perspectives of industrial design as part of the strategic development in the company). Doktorsavhandling, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Lund Studies in Economics and Management no. 24.
Wikström, L, 2002. Produkters budskap – Metoder för värdering av produkters semantiska funktioner ur ett användarperspektiv. (Product messages – methods for evaluation of semantic function of products from a user’s perspective). Doktorsavhandling. Division of Engineering and Industrial Design. Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
Zetterlund C, 2003. Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik. Doktorsavhandling utgiven som bok av Raster Förlag, Stockholm.
Utvalda aktuella artiklar ur tidskrifterna: Design Issues, Design Journal och Design Studies.
Vetenskapliga artiklar från avdelningen för industridesign, LTH