Kursplan för kalenderåret 2005
DESIGNMETODIKIDE062
Design Methodology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID2, MD4. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift omfattande fyra deluppgifter (skiss, modell, datormodell samt produktbeskrivning). Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Verkställa de metoder och strategier som används i designprocessen. Att möjliggöra för studenten att planera och sedan genomföra ett komplext storskaligt projekt.

Innehåll
Kursen belyser centrala moment i designprocessen: planering av designarbetet och problemanalys är inledande moment. Vidare ingår kreativ problemlösning samt metoder för generering och värdering av idéer. I designprocessen kombineras tidigare förvärvade kunskaper i skiss- och modellteknik med nya kunskaper i datorbaserade metoder för visualisering. Under kursen skall samverkan ske med olika målgrupper, som brukare och representanter för industriföretag. Kunskaper och erfarenheter som förvärvats under året införlivas och appliceras på case studies och designprojekt.

Litteratur
Landqvist J. 1994. Vilda idéer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder. (Wild ideas and profound analysis. About the fundaments of design methodology). Carlssons förlag, Stockholm.
Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Jordan, P.W. 2000. Designing pleasurable products. Taylor & Francis, London.
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Clive Grinyer, Smart Design/Products that change our lives, RotoVision, ISBN 2-88046-524-9.