Kursplan för kalenderåret 2005
REGLERTEORIFRT130
Control Theory

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3, F2, I3XTV, Pi2. Kursansvarig: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Rekommenderade förkunskaper: System och transformer eller Linjär analys. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.control.lth.se/~reglerteori.

Mål
Ge en djupare kunskap och förståelse för den matematiska teori som ligger bakom många av de begrepp och metoder som lärs ut i kursen Reglerteknik AK (FRT010).

Innehåll
Kursen ges parallellt med Reglerteknik AK (FRT010) och tar upp många av de moment som berörs i Reglerteknik AK. Några exempel: Lösning av systemekvationer, koordinatbyte i tillståndsrummet, härledning av styr- och observerbarhetskriterierna, Kalmans uppdelningssats, argumentvariationsprincipen, robusthetsanalys.

Litteratur
Åström K.J: Reglerteori, Almqvist & Wiksell 1976 eller
Åström K J: Introduction to Control, 2004 (bokmanuskript)
Material utdelat av institutionen.