Kursplan för kalenderåret 2005
FINANSIELL STATISTIKFMS161
Financial Statistics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XFRS. Valfri för: D4, I3XIE, RH4, INEK4. Kursansvarig: Professor Jan Holst, janh@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: MIO140 Finansiell ekonomi, FMS045 Stationära stokastiska processer och helst också FMS051 Tidsserieanalys. Prestationsbedömning: Projektarbete. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms161mas229/.

Mål
Kursen skall ses som den statistiska delen av ett kurspaket som även innehåller kurserna Värdering och hantering av finansiell risk och Prissättning av derivattillgångar och skall ge verktyg för att från data konstruera modeller för riskvärdering och prissättning.

Innehåll
Kursen behandlar modellbygge och estimation i olinjära dynamiska stokastiska modeller för finansiella system. Modellerna kan ha kontinuerlig eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera eventuella parametrar. Vanliga modellklasser är t.ex. GARCH-modeller med diskret tid eller modeller baserade på stokastiska differentialekvationer med kontinuerlig tid. Kursen diskuterar också prediktion, optimering och riskvärdering för system med sådana beskrivningar. Deltagarna kommer bland annat att möta Maximum Likelihood- och momentmetoder för parameterestimation, kärnskattningsmetodik, olinjära filter för filtrering och prediktion samt partikelfiltermetodik.

I kursen ingår ett eller flera projekt som redovisas skriftligt och/eller muntligt.

Litteratur
Madsen, H & Nielsen, J N & Baadsgaard, M: Statistics in Finance. IMM, DTU, Lyngby.
Kompletterande föreläsningsmaterial.