Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURSFMS032
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms032/.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder. Särskild vikt lägges vid V-tillämpningar.

Efter slutförd kurs:

Innehåll
Kursen innehåller övningar i

Litteratur
Blom G: Sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar. Studentlitteratur 1989.
Matematisk statistik för M och V, kompletteringar och tillämpningar, Lund 1996.