Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURSFMS012
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2, N2, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 eller FMA425 Linjär algebra, FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms012/.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder.

Innehåll
Dataanalys. Beskrivande statistik. Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet, oberoende händelser. Stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde. Normalfördelningen, binomialfördelningen, andra viktiga sannolikhetsfördelningar. Poissonprocessen. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Punktskattningars egenskaper. ML-metoden och MK-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Korrelation. Linjär univariat och multipel regression. Introduktion till stokastiska processer. Exempel väljes med hänsyn till studenternas programtillhörighet.

Litteratur
Blom G: Sannolikhetsteori med tillämpningar. Studentlitteratur 1984.
Blom G, Holmquist B: Statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur 1998.