Kursplan för kalenderåret 2005
ADAPTIVA METODER FÖR DIFFERENTIALEKVATIONERFMN135
Adaptive Methods for Differential Equations

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, Pi4XBe. Kursansvarig: Achim Schroll, Numerisk analys. Rekommenderade förkunskaper: FMN130 Numeriska metoder för differentialekvationer, partiella differentialekvationer och integrationsteori. Prestationsbedömning: Muntliga redovisningar av laborationer och muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 5 deltagare. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/.

Mål
Målet med denna kurs är att ge en introduktion till moderna FE-metoder inom ett brett spektrum av tillämpningar. FE-metoden repeteras och fokus ligger på målorienterad felkontroll via dualitetsargument. Det här är relativ nya resultat som nu finns väl beskrivna i den nya kursboken. Baskunskaper i (målorienterade) adaptiva numeriska metoder är nödvändigt för alla ingenjörer som arbetar med realistiska tillämpningar.

Innehåll
Ett modellproblem, FE-approximation, feluppskattningar för funktionalutdata, målorienterad nätadaption, högre ordens finita element, praktiska aspekter, Galerkin approximation av olinjära problem. Tillämpningar: egenvärdesproblem, tidsberoende PDE:er (värmeekvationen, vågekvationen), tillämpningar i struktur- och fluidmekanik.

Litteratur
W. Bangerth, R. Rannacher: Adaptive Finte Element Methods for Differential Equationms, Lectures in Mathematics ETH Zurich, Birkhäuser, 2003.