Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖVETENSKAPFMI640
Environmental Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar och studiebesök. Obligatoriskt mindre litteraturseminarium. Godkänd afu för byggteknik med arkitektur.

Mål
Kursen består av två delar: yttre miljö och arbetsmiljö.

Yttre miljö:

· Bibringas kretsloppstänkande.
· Vara insatt i begreppet ekologi.
· Känna till förutsättningarna för miljövård och miljövårdsteknik.
· Känna till förloppet för miljöpåverkan samt effekterna på miljön.
· Känna till sambanden luft – mark – vatten
Arbetsmiljö:

· Samspel mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer

· Arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och anpassning

· Sociala och tekniska aspekter

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Innehåll
Yttre miljö:

Kursen behandlar naturliga samspel och energiflöden samt biogeokemiska kretslopp.

Kursen behandlar ur ett resurshushållningsperspektiv:

-styrande processer i natur och samhälle.

-transporter och energiutnyttjande

-byggande och materialanvändning

-miljölagstiftning

-försurning, övergödning och växthuseffekt

Arbetsmiljö:

-fysiska miljöfaktorer

-belastningsergonomi och olycksrisker

-arbetsmiljöutformning, tekniska åtgärder

Litteratur
Norling, U: Kompendium i miljövetenskap.