Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖVÅRD; MILJÖLEDNING OCH MILJÖREVISIONFMI110
Environmental Management Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Charlotte Malmgren, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 akademiska poäng samt kursen FMI061 eller FMI065. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom kontinuerlig muntlig redovisning av uppgifter samt skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i litteraturseminarier, godkänt projektarbete, som redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på projektarbetet och tentamen, vilka viktas lika. Deltagande i seminarier och övningar är obligatoriskt. Övrigt: Kursen kan komma att inställas vid färre än 12 anmälda studenter. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall

Efter genomgången kurs skall den studerande

Innehåll
Föreläsningarna behandlar miljöledningens historik, miljöledning som grund för miljöarbetet samt innehållet i miljöledningsstandarden ISO 14001 och förordningen EMAS. Införande av ISO 14001 behandlas i lektionsform: systemelementen miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll och korrigerande åtgärder, miljörevision, ledningens genomgång. Vidare behandlas miljöjuridik av relevans för införande och upprätthållande av miljöledningssystem; certifiering; implementering med exempel från företag.

Litteraturseminarier ägnas åt kritisk granskning av miljöledningssystem.

Undervisningen, som bygger på aktivt deltagande, består av föreläsningar, lektioner som varvas med fortlöpande muntlig redovisning av uppgifter, seminarier och övningar. Deltagande i seminarier och övningar är obligatoriskt.

Litteratur
Brorson, T och Larsson, G, Miljöledning, Handbok för införande av miljöledningssystem i företag och andra organisationer, Stockholm 1998.
Utöver monografier ingår stencilerat material och rapporter.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående böcker, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2005.