Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERINGFMI090
Solid Waste Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Leire, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 5 poäng inom miljövårdsområdet t.ex. kursen FMI061 eller FMI065. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända litteraturuppgifter samt godkänt uppsats. För godkännande av uppsatsen skall arbetsprocessen ha kunnat följas. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Betyget på kursen baseras på uppsatsen och tentamen, vilka viktas lika. Övrigt: Kursen kan komma att inställas vid färre än 10 anmälda studenter. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att studenten skall förvärva en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Studenten skall även tränas i kritiskt tänkande, problemformulering och skriftlig och muntlig kommunikation.

Efter genomgången kurs skall den studerande

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök samt en uppsats som redovisas muntligt och skriftligt.

Föreläsningar behandlar grundläggande delar av avfallshanteringen: framförallt avfallstyper, insamlingssystem, behandlingsmetoder, lagstiftning, avfallshanteringens påverkan på miljön, producentansvar och internationella perspektiv på avfallshantering.

Diskussionsseminarier baserade på individuella litteraturuppgifter används för att vidga perspektiven utöver den gemensamma kurslitteraturen.

Ett flertal studiebesök ger praktisk kunskap om olika behandlingsmetoder för avfall samt exempel på olika synsätt hos yrkesverksamma inom avfallsbranschen.

En skriftlig uppsats om avfallsrelaterade frågeställningar innebär en fördjupning av kunskaperna inom ett begränsat område.

Litteratur
Skatt på avfall idag - och i framtiden. SOU 2002:9
Svensk avfallshantering 2002. Årsskrift från Svenska Renhållnings- verksföreningen, Malmö (2003)
de Facto 2003. Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges
15 nationella miljömål.
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2001:14)
Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering av avfall (NFS 2002:17)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.
Handbok med allmänna råd till 2 kap. 3§ miljöbalken. (Naturvårdsverket, handbok 2003:4)
Regeringens proposition 2002/03:117. Ett samhälle med giftfria och
resurssnåla kretslopp.
Dioxin ut ur kretsloppet - förbränning av avfall binder giftet.
(Renhållningsverksföreningen, rapport 01:14)
Artiklar i anslutning till föreläsningar.
År 2003 utgörs kurslitteraturen av ovanstående, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2004.