Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖSYSTEMANALYS; MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGFMI085
Environmental Systems Studies: Environmental Impact Assessment

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetslektor Ingegerd Ehn, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 poäng samt någon av kurserna FMI100, FMI030 eller FMI061. Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, samt genom uppsatsarbete med slutseminarier. För godkännande av uppsatsen krävs att kursledaren haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Deltagande i seminarier och redovisningar är obligatoriskt. Betygsättning baseras till 50 % på det individuella uppsatsarbetet med efterföljande seminarier; 50 % baseras på i grupp författad miljökonsekvensbeskrivningsrapport och den efterföljande individuella granskningsprestationen. Övrigt: Denna kurs ersätter den tidigare kursen FMI080. Båda kurserna kan därför inte samtidigt ingå i examen. Kursen kan komma att inställas vid färre än 10 anmälda studenter. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Innehåll
Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats och används som ett hjälpmedel i Sverige och utomlands för att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet.

Kursen behandlar förutsättningarna och formerna för användningen av miljökonsekvensbeskrivningar av påverkan från projekt, MKB i det svenska planerings- och beslutssystemet. Kursen behandlar vidare bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan: Statregisk miljöbedömning, SMB.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i miljökonsekvensbeskrivning och kvalitetsgranskning, uppsatsförfattande, redovisningar, studiebesök/fältarbete. Vissa delar av kursinnehållet behandlas vid litteraturseminarier baserade på kurslitteraturen. Genom att medverka vid genomförande av (delar av) en miljökonsekvensbeskrivning får kursdeltagarna övning i användandet av olika metoder som kan användas vid miljökonsekvensbeskrivning. Det enskilda uppsatsarbetet innebär tillämpning av MKB/SMB-relaterade frågeställningar och fördjupning av kunskaperna inom ett mer begränsat område.

Litteratur
Boken om MKB för detaljplan. (2000) Boverket, Karlskrona Environmental Cherp, A. (2004) Assessment & Environmental Review.
Diverse myndighetspublikationer, artiklar, stenciler, etc.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående böcker, men på grund av områdets utveckling kan listan komma att ändras inför 2005.