Kursplan för kalenderåret 2005
ENERGISYSTEMANALYS; ENERGI, MILJÖ OCH NATURRESURSERFMI051
Energy Systems Analysis: Energy, Environment and Natural Resources

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 poäng. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång i form av inlämningsuppgifter som redovisas vid seminarier, samt en skriftlig sluttentamen. Övrigt: Kursen kan komma att inställas vid färre än 12 anmälda studenter. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursens övergripande mål är att den studerande skall:

Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
Energisystemens uppbyggnad presenteras ur ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv, samt hur dagens energiförsörjning kopplar till storskaliga miljö- och säkerhetsproblem, t.ex. risken för klimatförändringar, konflikter och global säkerhet, kärnvapenspridning.

Samhällsfrågor kopplade till energiförsörjningen diskuteras, t.ex. sociala och ekonomiska förhållanden i såväl utvecklingsländer som industriländer som utgör hinder för respektive underlättar en hållbar utveckling.

Strategier för att åstadkomma en hållbar energiförsörjning: effektivare teknik för omvandling, distribution och slutlig användning av energi; ett utökat bruk av förnybar energi; samt avancerad teknik för fossilbränsleanvändning och kärnkraft.

Institutionella frågor som styrmedel (t.ex. lagstiftning, skatter/avgifter) samt internationella organisationer och avtal/konventioner behandlas i ett kritiskt perspektiv.

Undervisningen omfattar föreläsningar samt obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarier. Uppgifter och seminarier ägnas särskilt åt kritisk granskning och diskussion av aktuella problemställningar inom området.

Litteratur
UNDP/UNDESA/WEC: World Energy Assessment. United Nations Development Programme 2000. ISBN 92-1-126126-0. Därutöver kompletterande material i form av rapporter och vetenskapliga artiklar. Ovanstående kurslitteratur används år 2004; på grund av områdets snabba utveckling kan ändringar ske inför 2005.