Kursplan för kalenderåret 2005
BERÄKNINGSVERKTYGFMF180
Software Tools for Computer Simulations

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Univ.lektor Gunnar Ohlén, gunnar.ohlén@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundkurser i matematik och fysik. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända inlämningsuppgifter med skriftlig och muntlig presentation. Obligatoriska moment: Aktivt deltagande i datorarbete och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/.

Mål
Syftet med kursen är att ge baskunskaper i datoranvändning där teknologen får använda färdiga programpaket, t.ex. MATLAB, för att lösa problem med fysikanknytning. Kursen är uppbyggd kring tre inlämningsuppgifter, varav ett behandlar grafisk presentation medan de övriga två ägnas åt simulering av problemställningar från mekaniken.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Attitydmål
Kursen strävar efter att studenten skall känna trygghet att använda datorer som hjälpmedel.

Innehåll
Uppbyggnad och struktur hos MATLAB. Grafisk presentation av funktioner och data. Grunderna för simulering. Repetition av mekanikens grundlagar som introduktion till simuleringsuppgifter.

Litteratur
Stencilerat material.