Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTARBETE INOM KAOSTEORINFMF092
Project Work in Chaos Theory

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Professor Ingemar Ragnarsson, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Kaos inom naturvetenskap och teknik, FMF090 eller Olinjära dynamiska system, FMA140 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betyget ges utifrån en vägning av projektarbete, skriftlig och muntlig rapport samt opposition. Övrigt: Projektarbetet skall beskrivas i en rapport och presenteras vid ett seminarium med obligatoriskt deltagande. Opposition på annat projektarbete. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kaos.html.

Mål
Kursen skall ge en förståelse för metoder att beskriva komplicerade system med förenklade modeller och en träning i rapportskrivning, muntlig framställan och opposition.

Innehåll
Kursens innehåll bestämmes av projektet som ska väljas för att illustrera grundläggande fenomen inom kaosteorin

Litteratur
Ohlén, G., Åberg, S., Östborn, P., Chaos, kompendium, Lund 2002.