Kursplan för kalenderåret 2005
DYNAMIK, FORTSÄTTNINGSKURSFME120
Dynamics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTM. Valfri för: F2, I3XTV, M3. Kursansvarig: Univ. lektor Per Lidström, Mekanik. Förkunskapskrav: FME052 Mekanik, FMA420 Linjär algebra samt FMA420 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges nästa gång hösten 2006. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Kursens mål är att komplettera respektive programs baskurs med allmän stelkroppsmekanik. Ge kunskap om analytiska mekanikens metoder, samt erhålla en förtrogenhet med den numeriska behandlingen av dynamikproblem.

Innehåll
Dynamik: Central kraft och planetbanor. Rotation kring fix axel och punkt. Allmän tredimensionell rörelse av en stel kropp. Rotation, vinkelhastighet och tröghetstensor. Gyroskoprörelse, precession och nutation, gyrokompass. Roterande referensramar.

Analytisk mekanik: Introduktion till Lagranges ekvationer och dynamiken för flerkroppssystem. Exempel på numerisk behandling av dynamiska förlopp för stela kroppar.

Litteratur
Meriam, J. L. & Kraige, L. G.: Engineering Mechanics, (senaste upplagan) SI version, vol 2, Dynamics, Wiley.
Lidström, P: Lecture notes on Dynamics