Kursplan för kalenderåret 2005
MEKANIK, GRUNDKURSFME012
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Univ.adj. Aylin Ahadi och univ.lektor Per Lidström, Mekanik. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Deltentamina, inlämningsuppgifter, datorlaboration, projektarbete och skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Mekanik, grundkurs är en inledande kurs i klassisk mekanik med följande kursmål:

Innehåll
Del I
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter, masscentrum. Friktion. Individuell inlämningsuppgift i statik.

Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment samt elastisk och oelastisk stöt. Kinetik för partikelsystem.

Del II
Dynamik: Kinematik och kinetik för stel kropp i två dimensioner. Roterande referenssystem. Plan stelkroppsrörelse med användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datorsimulering av enkla mekaniska system.

Statik: Snittkrafter och jämvikt för balkar. Hydrostatik. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet. Skruvens mekanik. Individuell inlämningsuppgift i statik.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003. Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003. Nyberg, Ch.: Mekanik Fortsättningskurs, Istitutionen för Mekanik, KTH.
Stockholm 2003.
Kompletterande kompendium för datorlaboration och projekt.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Mekanik, grundkurs, del 1.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Två deltentamina, medelbetyg samt frivillig inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Del I enligt beskrivningen i kursplanen.

Kod: 0203. Benämning: Mekanik, grundkurs för F, del 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Datorlaboration, projektarbete, inlämningsuppgift och skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Del II enligt beskrivningen i kursplanen.