Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK ANALYSFMA645
Calculus

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IDA1. Kursansvarig: Bert Sjögren, bert.sjogren@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Algebra betygsättes endast med betygen Godkänd eller Underkänd. Analys 1 och Analys 2 betygsättes i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av medelvärdet av Analys 1 och Analys 2 (dock högst 5). Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom analys som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de tillämpade ämnena. De studerande skall bibringas såväl förståelse för begreppen som färdighet i att använda dem varvid tidigare kända begrepp fördjupas och räknefärdigheten uppövas.

Innehåll
Algebra:

Analys 1:

Analys 2:

Litteratur
Dunkels, A m.fl.: Mot bättre vetande i Matematik. Studentlitteratur. ISBN: 91-4432252-6.
Persson, A & Böiers, L-C: Analys i en variabel. Studentlitteratur 1990. ISBN: 91-44-31341-1.
Övningar till Analys i en variabel, Matematiska institutionen, KFS AB Lund.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Algebra.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Algebra, se ovan.

Kod: 0203. Benämning: Analys 1.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Analys 1, se ovan.

Kod: 0303. Benämning: Analys 2.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Analys 2, se ovan.