Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATIK FORTSÄTTNINGSKURS, DATORALGEBRAFMA115
Mathematics, Advanced Course, Computer Algebra

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys, Linjär algebra. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges nästa gång vt 2006. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att introducera de grundläggande begrepp och algoritmer som modern datoralgebra är baserad på. Att förklara hur sådana datoralgebraprogram som 'Maple' fungerar och hur man använder dem effektivt. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper inom klassisk algebra.

Innehåll

Litteratur
Childs, N.L.: A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer 2000. ISBN 0-387-98999-4.
Egenproducerat material.