Kursplan för kalenderåret 2005
PULVERTEKNOLOGIFKM080
Powder Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XPT. Valfri för: F4, I4XTV, M3. Kursansvarig: Univ.lektor Srinivasan Iyengar, Srinivasan.Iyengar@material.lth.se, Materialteknik. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, labrapporter. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Kursen ges nästa gång ht 2006. Hemsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Att ge kunskaper om metalliska och icke-metalliska pulvermaterial och pulvermetallurgiska metoder.

Färdighetsmål
Efter kursen skall teknologen känna till

Innehåll
Metalliska och keramiska pulver. Karakterisering av pulvermaterial. Pulverframställningsmetoder. Kompaktering av pulver. Isostatisk pressning. Sintring av pressat pulver. Diffusion och ytfenomen i sintring. Smältfassintring. Sintring av pulverstål och hårdmetaller. Pulvermaterial och deras användning.

Litteratur
Randall M. German, Powder Metallurgy Science, 2nd ed. Metal Powder Industries Federation (1997). ISBN 1-878954-42-3.