Kursplan för kalenderåret 2005
KÄRNFYSIK, FÖRDJUPNINGSKURSFKF021
Nuclear Physics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Professor Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FAF270 Atom och Kärnfysik med tillämpningar eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, redogörande uppgifter samt godkända laborationer. Övrigt: Kursen ges i samarbete med avdelningen för Matematisk Fysik, LTH. Laborationerna är obligatoriska. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Mål
Kursen är den första fördjupningskursen inom inriktningen mot Subatomär fysik.

Kursen bygger på den allmänna kursen och avser ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik och att ge en kortfattad introduktion till partikelfysiken.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Attitydmål
Kursen strävar efter att studenten ska känna stimulans och inspiration för fortsatta studierna inom den subatomära inriktningen.

Innehåll
Kärnkrafterna och nukleonernas uppbyggnad. Kärnmodeller. Det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma- emission. Kärnreaktioner. Fission och fusion. Partikelfysik.

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Laborationshandledningar.