Kursplan för kalenderåret 2005
HÅLLFASTHETSLÄRA, GRUNDKURSFHL105
Solid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Univ.lektor Göran Wihlborg, Goran.Wihlborg@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys, Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är, att med utgångspunkt från mekanikens kunskaper om de krafter och moment som påverkar en stel kropp, studera vilka deformationer och inre spänningar i materialet som dessa krafter ger upphov till. Analysen av deformationer och spänningar utgör grunden för bedömning, inte enbart av en konstruktions mekaniska funktion och säkerhet, utan ger också förutsättningar för beskrivning av ett materials mekaniska egenskaper.

Efter en slutförd kurs skall man

Innehåll
För att nå kursmålen krävs förtrogenhet med hållfasthetslärans två mest grundläggande begrepp, spänning och töjning. Ett viktigt delmoment i kursen är därför spänningsanalys, med tonvikten lagd på det plana spänningstillståndet. Spännings- och deformationsanalysen tillämpas på de tre grundläggande belastningsfallen enaxligt drag/tryck, vridning och böjning, först var för sig och sedan i kombination. Ett avsnitt ägnas åt beräkning av risken för utmattningsbrott. Som en introduktion till behandling av material med tidsberoende egenskaper ägnas ett avsnitt åt sambandet mellan spänning och töjning i reologiska modeller.

Litteratur
Wihlborg, G: Kompendium i hållfasthetslära med övningsexempel.