Kursplan för kalenderåret 2005
STABILITET, FORTSÄTTNINGSKURSFHL081
Stability Theory of Structures, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: F4, M3. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Ljung, chris@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: FMA062 Tillämpad matematik eller FMA036 Linjär analys för F, samt FHL064 Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkänt projekt, vilket betygsätts. Övrigt: Kursen ges nästa gång vt 2006. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge studenterna den kunskap om stabilitetsteorin och dess analytiska och numeriska metoder som är tillräcklig för att kunna arbeta med komplexa stabilitetsproblem och följa områdets utveckling. Efter genomgången kurs skall man:

Innehåll
Kursen består av en serie lektioner om modern stabilitetsanalys, och ett projektarbete som bedrivs parallellt med lektionsserien. Kursen ger förståelse för allmänna stabilitetsfenomen, kunskap om deras matematiska modellering samt förtrogenhet med analytiska och numeriska lösningsmetoder. Tillämpningar görs på olika konstruktionselement såsom strävor, plattor och skal.

Projekten, som behandlar ett strukturstabilitetsproblem, innehåller en analytisk del och en numerisk del. Resultaten av den analytiska behandlingen presenteras muntligt och diskuteras därefter av samtliga kursdeltagare. Hela projektet (analytisk och numerisk del) redovisas skriftligt, och rapporten betygssätts med hänsyn till det tekniska innehållet. Den strukturella och språkliga utformningen av muntlig och skriftlig presentation kan också påverka slutbetyget – positivt eller negativt. Arbetet i projekten bedrivs i grupper om två studenter vardera.

Lektionerna förutsätter att studenterna i förväg läst det aktuella avsnittet av litteraturen, så att en fördjupad förståelse av stoffet kan nås i diskussion mellan lärare och studenter.

Litteratur
C. Ljung, M. Ristinmaa, An Introduction to Stability Analysis. Div of Solid Mechanics, LTH, Lund University. CALFEM – A finite element toolbox to MATLAB. Div of Structural Mechanics and Div of Solid Mechanics, LTH, Lund University.