Kursplan för kalenderåret 2005
KONSTITUTIV MODELLERING, FORTSÄTTNINGSKURSFHL072
Constitutive Modelling of Materials, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTM. Valfri för: F4, I4XTV, M3, Pi4XBe, V4. Kursansvarig: Professor Niels Saabye Ottosen, Niels_Saabye.Ottosen@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: FHL064 Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkänd dugga och godkänt projekt, vilka betygsätts. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge kunskap om hur olika linjära/olinjära materialbeteenden kan beskrivas och hur man behandlar dessa med numeriska metoder. Efter genomgången kurs skall man ha tillräcklig kunskap om den matematiska beskrivningen och den numeriska behandlingen av de olinjära materialmodellerna så att man förstår:

Innehåll
Kursen behandlar teorin bakom den matematiska beskrivningen av olinjära materialegenskaper samt den erforderliga numeriska lösningsmetodiken som används i den olinjära finita-elementmetoden. I kursen behandlas:

Projekten, som behandlar materiellt olinjära problem, innehåller en analytisk del och en numerisk del. Den numeriska delen består i att materialmodellen, som har behandlats i den analytiska delen, skall implementeras i ett eget olinjärt finita-elementprogram. Därefter löses ett praktiskt problem.

Litteratur
Ottosen, N. S. & Ristinmaa, M: The Mechanics of Constitutive Modelling. Dept. of Solid Mechanics, LTH, Lund University.
CALFEM – A finite element toolbox to MATLAB. Div. of Structural Mechanics and Dept. of Solid Mechanics, LTH, Lund University.